PRIVCACYBELEID VAN Vlug fashion VOF

 Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vlug fashion VOF hierna: “Vlugmenswear”  verwerkt van haar Klanten

Indien je klant wordt bij Vlugmenswear, of om een andere reden persoonsgegevens aan “Vlugmenswear”  verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

“Vlugmenswear”  , Haltestraat 2, 023-5719519, KVK 34079742
De functionaris klantenbeheer is bereikbaar via info@vlugfashion.nl of 023-5719519

2. Welke gegevens verwerkt “Vlugmenswear”  en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw inschrijving worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       “Vlugmenswear” verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over jouw klandizie en de eventuele opzegging daarvan.
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van “Vlugmenswear”  
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt na afmelding direct verwijderd uit ons bestand

E-mail berichtgeving (opt-out):

“Vlugmenswear”  gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over jouw klandizie van “Vlugmenswear” Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

“Vlugmenswear”  verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je klandizie tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft “Vlugmenswear”  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt “Vlugmenswear”  gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de directie van “Vlugmenswear”  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. “Vlugmenswear”  zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop “Vlugmenswear”  je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice info@vlufashion.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.